تاریخچه تعاونی

-       درابتدای تاسیس شرکت از تاریخ 5/11/93 با حمایت های مدیریت محترم سازمان و باواریز وجه متقاضیان عضویت در تعاونی با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه سازمان شروع شد که در پایان سال 1393 تعداد 801 نفر و تا پایان سال 1394 جمعا 951 نفر به عضویت تعاونی درآمدند .

-       شرکت تعاونی در تاریخ 8/6/94 با سرمایه 35 نفر موسسین به مبلغ 1050 میلیون ریال که یک سوم آن به مبلغ 350 میلیون ریال پرداخت شده به ثبت رسید . متعاقب آن با ثبت آگهی تغییرات به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/9/94 تعداد اعضا از 35 نفر به 951 نفر وسرمایه شرکت از 1050میلیون ریال به 28530 میلیون ریال که 9510 میلیون آن نقدی و 19020 میلیون ریال آن در تعهد اعضا می باشد، افزایش یافت .

با توجه به بدو تاسیس و پروسه طولانی به نتیجه رسیدن فعالیتهای اقتصادی و عدم کفایت نقدینگی موجود ، بمنظور حفظ سرمایه اعضا، شرکت اقدام به افتتاح سپرده سرمایه گذاری نمود که مبلغ سرمایه نقدی در فروردین ماه جاری به سپرده مذکور انتقال یافت .

منظور از شرکت تعاونی چیست ؟

قانون ، شركتهای تعاونی را چنین تعریف می كند، شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد.

شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شركت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداریها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیك، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند. 

با توجه به قوانین شركتهای تعاونی و اهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد: (شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شركت تعاونی گفت:

شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود.

در این تعریف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره می شود:

 فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند.

 شركت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند.

 شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند.

 طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.

 رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل